Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Goli prowadzonej przez Gminę Jaraczewo Drukuj
wtorek, 27 czerwca 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JARACZEWO

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLI

ul. Szkolna 2, 63-233 Jaraczewo

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z § 1, § 2 i  § 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół  i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz. 1526)

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły placówki,
 2. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierającego w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku pracy nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym  - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 4. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o których mowa w pkt. 3,
 5. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z 2016 poz. 1020, 1250, 1920 i 2260),
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, 1948, 2260 i 2261),
 11. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 12. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 13 oraz 2017 r., poz. 60) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz.  1842, 1933, 69 oraz z 2017, poz. 60) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo ul. Jarocińska 1 w zamkniętych kopertach  zaadresowanych na Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, 63-233 Jaraczewo ul. Jarocińska 1 z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Goli".
Termin składania ofert upływa dnia 14 lipca 2017 r. o godzinie 1400. W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub pocztą kurierską za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

IV. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni przez przewodniczącego Komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 181/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Goli prowadzonej przez Gminę Jaraczewo

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

Wybory samorzadowe 2018

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumCzwartek, 17 Stycznia 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Antoni, Jan, Rościsław

Do końca roku zostało 349 dni.