Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Pomoc w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom Drukuj
czwartek, 07 września 2017

gzeasUprzejmie informujemy, że dzieci i uczniowie poszkodowani w wyniku nawałnicy mogą uzyskać pomoc w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r. (Dz. U z 2017 poz. 1554)

Wsparcie jest udzielane dzieciom, realizującym w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówki) oraz uczniom, uczęszczającym do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

1. Zasiłek losowy może być przyznany dziecku, którego rodzinie został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości do 6000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności huraganu, deszczu nawalnego, gradobicia lub powodzi.

Wysokość jednorazowego zasiłku dla jednego ucznia wynosi:

 • 500 zł - w przypadku otrzymania przez rodzinę ucznia zasiłku celowego w wysokości do 3000 zł;
 • 1000 zł - w przypadku otrzymania przez rodzinę ucznia zasiłku celowego w wysokości powyżej 3000 zł.

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie), rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka albo pełnoletni uczeń muszą wyrazić zgodę na otrzymanie zasiłku losowego. Zgoda to powinna być wyrażona w postaci oświadczenia złożonego w Gminny Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Jaraczewie, pokój nr 16 (wzór w załączeniu). Uczniowie ze szkół z terenu Gminy Jaraczewo mogą oświadczenie to złożyć w szkole, do której uczęszczają. Oświadczenie to powinno być złożone w terminie 4 dni roboczych od otrzymania informacji i oświadczenia pocztą.

2. Pomocy w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego, również udziela się uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. w wyniku wystąpienia żywiołu. Może się zdarzyć, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie zdąży wydać decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego przed zakwalifikowaniem ucznia do wyjazdu. W takiej sytuacji rodzice ucznia (prawny opiekun, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinne domy dziecka) bądź pełnoletni uczeń, powinni złożyć  oświadczenie o stratach poniesionych w 2017 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

W treści oświadczenia powinny znaleźć się informacje o :

 • wystąpieniu żywiołu w miejscu zamieszkania rodziny ucznia oraz
 • szacunkowym rozmiarze strat, uprawniającym do otrzymania zasiłku celowego.

Oświadczenie takie potwierdza wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Wyjazd jest jednorazową pomocą udzielaną w czasie ferii letnich lub w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych i trwa 14 dni. W czasie wyjazdu zapewnia się opiekę i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne odpowiednie do potrzeb uczniów.

Pomocy w formie wyjazdu udziela się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo za zgodą pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do (burmistrza, prezydenta miasta) niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu, jednak nie później niż do dnia 23 września 2017 r.  

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, która składa wniosek;
 • imię i nazwisko ucznia, którego dotyczy wniosek;
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia, w przypadku gdy wniosek składa inna osoba za ich zgodą.
 • Do wniosku dołącza się kopię decyzji wydanej w sprawie przyznania zasiłku celowego lub  w przypadku jej braku oświadczenie o stratach poniesionych w wyniku wystąpienia żywiołu.

3. Pomocy w formie nieodpłatnych zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych udziela się:

 • dzieciom realizującym w roku szkolnym 2017/2018 obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
 • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas I-III szkoły podstawowej
 • uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół wszystkich typów, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • jeżeli ich rodzinom został przyznany zasiłek celowy na podstawie art. 40 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości powyżej 3000 zł w związku ze stratami poniesionymi w 2017 r. w wyniku wystąpienia żywiołu.

Pomocy w formie zajęć udziela się na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo za zgodą pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do (burmistrza, prezydenta miasta) niezwłocznie po wystąpieniu żywiołu, jednak nie później niż do dnia 23 września 2017 r.  

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby, która składa wniosek;
 • imię i nazwisko ucznia, którego dotyczy wniosek;
 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka albo pełnoletniego ucznia, w przypadku, gdy wniosek składa inna osoba za ich zgodą.
 • Informację o spełnianiu kryteriów wymienionych powyżej
 • Do wniosku dołącza się kopię decyzji wydanej w sprawie przyznania zasiłku celowego lub  w przypadku jej braku oświadczenie o stratach poniesionych w wyniku wystąpienia żywiołu.

Pomoc w formie zasiłku losowego i w formie wyjazdu może być udzielana łącznie.
Pomoc w formie zasiłku losowego i w formie zajęć może być udzielana łącznie.
Pomoc w formie zajęć i w formie wyjazdu nie może być udzielana łącznie.

---

Pliki do pobrania:

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

Wybory samorzadowe 2018

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

Kalendarium



Piątek, 21 Września 2018 r.

Imieniny obchodzą:

Bożeciech, Bożydar, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz, Mira

Do końca roku zostało 102 dni.