Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo Drukuj
środa, 29 listopada 2017

ugOgłoszenie

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów
na stanowisko ds. inwestycji

 

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. inwestycji - 1 etat

3) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo lub średnie budowlane,
b) staż pracy wynoszący co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji kubaturowych,
c) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) obywatelstwo polskie,
f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
h) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,
i) czynne prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

4) Wymagania dodatkowe:

a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej,
b) doświadczenie w zakresie projektowania, kosztorysowania i budowy inwestycji kubaturowych,
c) umiejętność kosztorysowania,
d) umiejętność obsługi programów projektowych
e) umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),
f) duża samodyscyplina pracy,
g) dyspozycyjność,
h) umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych wynikających z budżetu Gminy, w tym:

- przygotowywanie propozycji w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy,
- zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,
- koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych,
- uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych w procesach inwestycyjnych,
- opracowywanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę,
- opracowywanie specyfikacji technicznej w celu udzielenia zamówienia publicznego,
- monitoring przebiegu prac inwestycyjnych.

2. Dokonywanie odbioru robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacja zadań wynikających z budżetu Gminy, włącznie ze zgłaszaniem organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
3. Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek Gminy.
4. Prowadzenie dokumentacji obiektów gminnych, w tym książek obiektów budowlanych.
5. Współudział w realizacji zadań oraz ich rozliczania z zakresu odnowy miejscowości współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny
b) życiorys - curriculum Vitae
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
f) oświadczenie o niekaralności
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje
i) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw inwestycji w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 29 listopada 2017 roku

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

Wybory samorzadowe 2018

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumSobota, 16 Lutego 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Bernard, Danuta, Dan, Danisz, Julianna, Symeon

Do końca roku zostało 319 dni.