Wersja angielskaWersja niemiecka      logo bip epuap icon

Ogłoszenie Drukuj
poniedziałek, 18 grudnia 2017

ugBurmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo informuje,

że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowisk

ds. promocji, kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. promocji, kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi
- 1 etat

3) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie minimum średnie,
b) staż pracy wynoszący co najmniej 1 rok w jednostkach samorządu terytorialnego,
c) odbyta służba przygotowawcza,
d) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) obywatelstwo polskie,
g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
i) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,
j) czynne prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

4) Wymagania dodatkowe:

a) znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
b) umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),
c) duża samodyscyplina pracy,
d) dyspozycyjność,
e) umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Jaraczewo.
2. Opracowanie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, analizowaniem ofert składanych przez organizacje pozarządowe, dotyczących realizacji zadań własnych i zleconych gminie oraz sporządzanie umów na realizacje zadań zleconych organizacjom pozarządowym.
4. Prowadzenie dokumentacji konkursowej, przeprowadzanie konkursów dotyczących udzielania dotacji.
5. Kontrola i prowadzenie finansowo-rozliczeniowe środków przekazanych organizacjom pożytku publicznego,
6. Propagowanie kultury fizycznej, w tym współpraca z placówkami szkolnymi, klubami sportowymi i stowarzyszeniami w przedmiotowym zakresie.
7. Współpraca w zakresie pozyskiwania informacji oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych.
8. Podejmowanie inicjatyw propagujących gminę Jaraczewo na zewnątrz.
9. Pozyskiwanie informacji o różnego rodzaju programach, udział w których będzie promocją gminy Jaraczewo na zewnątrz.
10. Prowadzenie kroniki gminy Jaraczewo.
11. Współudział w organizacji uroczystości gminnych.
12. Współorganizowanie spotkań w ramach współpracy międzynarodowej i krajowej, w tym pozyskiwanie środków zewnętrznych, przygotowywanie programów wizyt i ich realizacja.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny
b) życiorys - curriculum Vitae
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
d) kserokopie świadectw pracy
e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
f) oświadczenie o niekaralności
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku
h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje
i) oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw promocji, kultury fizycznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie do dnia 28 grudnia 2017 roku do godz. 9.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 18 grudnia 2017 roku

 

rodzina 500

film rodzina500

wniosek 500

 baner e urzad

dobry start

BIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Dziennik Ustaw

Informacja dla niepełnosprawnych

Wnioski Formularze

Dla inwestora

Turystyka

Przetargi

Darmowa Pomoc Prawna

Gospodarka odpadami

sms

Biuletyn Gazeta

Rozkłady jazdy

rozkladjazdyszkolny

iceo

sip

Inwestycje Unijne

Powiatowy Urząd Pracy

Narodowe Siły Rezerwowe

Wybory samorzadowe 2018

Partnerzy zagraniczni

bilina ico
leuna_ico

nowowolynsk_ico

 

kalendarium

KalendariumSobota, 16 Lutego 2019 r.

Imieniny obchodzą:

Bernard, Danuta, Dan, Danisz, Julianna, Symeon

Do końca roku zostało 319 dni.