Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych Drukuj
piątek, 25 stycznia 2019

ugOGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH POWOŁYWANYCH DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA NA TERENIE GMINY JARACZEWO NA 2019 R.

    Działając na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLVI/271/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 30 października 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, podaje się do wiadomości, że istnieje możliwość wskazania, przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Jaraczewo na 2019 r.

    

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w komisji ich członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

  

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych winni spełniać następujące oczekiwania:
   - reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),
   - mają doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,
   - przyjmują warunki uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowych na zasadach nieodpłatności.

 

Zadania Komisji Konkursowych:
  -  Ocena ofert pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.
  -  Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.
  - Jeżeli wybrani członkowie Komisji Konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, Komisja Konkursowa będzie działać bez ich udziału.

 

Oferty należy składać - zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia 11/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku - pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo.

    

Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.

 

W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowych ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2019, Komisje Konkursowe, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, będą działać bez ich udziału.

 

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 2