Raport o stanie gminy Jaraczewo za 2018 rok Drukuj
czwartek, 02 maja 2019

ugDEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY JARACZEWO

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy
o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miasta i Gminy Jaraczewo  raport o stanie gminy.

 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

 

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

Nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę,
w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Termin sesji ustalono na dzień 9 maja 2019 roku.

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.

 

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

 

RAPORT O STANIE GMINY JARACZEWO - PDF