Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego Drukuj
czwartek, 23 stycznia 2020

logo Gminy Jaraczewo

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2020 roku

 

1. Producent rolny w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. składa   wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT  potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

 

2. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny na stronach internetowych
Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie (www.jaraczewo.bip.net.pl/?c=419), w ośrodkach doradztwa rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https:// https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego), a także jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Jaraczewie.

 

3.    Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174). Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

 

4.    Kwotę zwrotu  podatku akcyzowego ustala się jako;
a)    iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr (w 2020 r. wynosi 1,00 zł/litr ) z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta  rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego 2020 roku. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

 

(100 zł/litrów x ilość ha użytków rolnych)

 

b)    iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/litr), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 roku. Wykazana w dokumencie wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który należy dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

(30 zł/litrów x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła)

 

Wydanie decyzji przez burmistrza ustalającej wysokość zwrotu podatku akcyzowego za 2020 r. nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, natomiast wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2020 roku przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku.