Warning: Parameter 1 to plgContentSIGPlus::onAfterDisplayTitle() expected to be a reference, value given in /p/libraries/joomla/event/event.php on line 67
OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH Drukuj
środa, 04 marca 2015

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA NA TERENIE GMINY JARACZEWO NA 2015 R.

 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118.), w związku z uchwałą Nr XLVI/264/2014 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 21 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia na rok 2015 rocznego programu współpracy Gminy Jaraczewo z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podaje się do wiadomości, że istnieje możliwość wskazania, przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz w zakresie ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Jaraczewo na 2015 r.

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w komisji ich członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

Oferty należy składać zgodnie z formularzem, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2015 r. na adres: Urząd Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo.

Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.