Zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego oraz sprzętu strażackiego Drukuj
czwartek, 12 maja 2011

Gmina Jaraczewo zrealizowała projekt: "Zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego oraz sprzętu strażackiego na potrzeby OSP w Jaraczewie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Priorytetu III "Środowisko przyrodnicze", Działania 3.6 "Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego", Schematu III „Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych awarii technologicznych (w tym zakupu sprzętu specjalistycznego). Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wyniósł : 831 680,58 zł
Dofinansowanie z EFRR wyniosło: 493 551,18 zł
Wkład własny wyniósł: 329 034,12 zł

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI