Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 603022P Jaraczewo - Chwałkowo Kościelne Drukuj
czwartek, 12 maja 2011

W dniu 09 września 2009 roku Wójt Gminy Jaraczewo Dariusz Strugała, reprezentujący Gminę Jaraczewo, podpisał umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego działającym jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Radosława Krawczykowskiego, o dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 603022P Jaraczewo - Chwałkowo Kościelne na odcinku od km 0,003 do km 2,189 o długości 2,186 km".

 

Realizowany projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu II „ Infrastruktura komunikacyjna", Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego", Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich." Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Wartość projektu wynosi 963 633,07 PLN, w ramach dofinansowania Gmina uzyska z unijnej kasy 50 procent wydatków kwalifikowanych co opiewa na kwotę 481 816,53 PLN.