Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Drukuj

Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbednych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami, pomoc udzielana jest osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzynstwa lub wielodzietności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub cieżkiej choroby,
 • bezradności w sprawach opiekunczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
 • alkoholizmu i narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • kleski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczen przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieńiu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.

W systemie pomocy społecznej przez rodzine rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 461 z3, natomiast dla osoby w rodzinie jest kwota 316 z3 (art. 8 ustawy). Osobie odbywającej kare pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczen z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczen z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczen (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc społeczna przewiduje nastepujące świadczenia pienieżne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • pomoc dla rodzin zastepczych,
 • pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym niektóre typy placówek opiekunczo-wychowawczych, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dzieami i kobiet w ciąży, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz rodziny zastepcze,
 • świadczenie pienieżne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką jezyka polskiego dla uchodźców;

Siedziba GOPS-u - budynek Ośrodka Zdrowia w Jaraczewie, 1 piętro, ul. Jarocińska 7, 63-233 Jaraczewo