Regulamin Organizacyjny Drukuj

ZARZĄDZENIE nr 283/2014
WÓJTA GMINY JARACZEWO
z dnia 29 października 2014 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaraczewo


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jaraczewo w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr I/506/2010 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaraczewo, oraz Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jaraczewo.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.