Gmina Jaraczewo

Od 1 sierpnia ,,Bon energetyczny’’

Ocena 0/5

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego ( Dz. U z 2024, poz. 859 ) reguluje kwestie związane z cenami energii w drugiej połowie 2024 r. Ustawa wprowadza nowe świadczenie pieniężne - Bon energetyczny.

Na podstawie art. 2 ustawy, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo, za okres od. 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.:

gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) za 2023 rok, zwanego dalej „przeciętnym dochodem za 2023 r.”, nie przekraczała kwoty 2 500,00 zł, gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1 700,00 zł.

Obowiązuje również tzw. zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20,00 zł. Poniżej 20,00 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Na podstawie art. 2 ust. 7-9 ww. ustawy o bonie energetycznym, bon ten przyznaje się w wysokości:

300,00zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
400,00zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
500,00zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
600,00zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Ważne!!!

Jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

600,00zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
800,00zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
1000,00zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
1200,00 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu będzie rozpatrywany w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ).

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo nadaje w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będą przyjmowane od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. Minister Klimatu i Środowiska przygotował wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, który można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. Wzór ten został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

W razie pytań, pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie udzielą informacji pod numerami tel. (62) 740 84 34, 572 973 355.

Pliki do pobrania:

USTAWA.pdf
Format: pdf, 759.78 kB
Wzor_wniosku_bon_energetyczny_2024_r.(1).pdf
Format: pdf, 282.57 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności