Gmina Jaraczewo
Powróć do: Dla mieszkańca

Darmowa pomoc prawna

Od 4 stycznia 2016 r. Gmina Jaraczewo w porozumieniu z Powiatem Jarocińskim świadczy nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców.

Punkt w Jaraczewie działa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaraczewie, przy ulicy Jarocińskiej 7.


Dni i godziny:


Poniedziałek od 8.30 do 12.30,

Środa od 10.00 do 14.00.


Z dniem 7 czerwca 2021r. wznowiona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Jarocinie, Jaraczewie i Żerkowie.

Nadal zawieszona pozostaje, do odwołania, bezpośrednia obsługa interesantów w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w Kotlinie.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Punkt NPP JAROCIN - Starostwo Powiatowe w Jarocinie/ Al. Niepodległości 10 - 12, 63-200 Jarocin (parter, pok. nr 20) - bezpośrednia obsługa interesantów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

    Poniedziałek - 8.00 - 12.00
    Wtorek - 8.00 - 16.00
    Środa - 8.00 - 16.00
    Czwartek - 8.00 - 16.00  
    Piątek- 8.00 - 16.00

Punkt NPP JARACZEWO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ/  ul. Jarocińska 7, 63 – 233 Jaraczewo, (I piętro) - bezpośrednia obsługa interesantów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

    Poniedziałek - 8.30 - 12.30
    Środa - 10.00 - 14.00

Punkt NPP ŻERKÓW -  Uwaga! (Zmiana lokalizacji Punktu) - BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIG ŻERKÓW/ ul. Kolejowa 21, 63-210 Żerków (II piętro) - bezpośrednia obsługa interesantów lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

    Wtorek - 13.00 - 17.00
    Piątek - 12.00 - 16.00

Punkt NPP KOTLIN - DOM KULTURY W KOTLINIE/ ul. Powstańców Wlkp. 3a, 63-220 Kotlin (I piętro, pokój stowarzyszeń) pomoc prawna za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (teleporada).

    Poniedziałek - 9.00 -13.00
    Czwartek - 10.00 -14.00

Wizytę można umówić:

 • telefonicznie: pod nr tel. +48 62 7407 922

 


Dla kogo?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) może otrzymać osoba uprawniona:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • która jest w ciąży /nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.


Co obejmuje?
Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Powiatu Jarocińskiego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości:
Strona internetowa powiatu jarocńskiego dotycząca darmowej pomocy prawnej
Strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca darmowej pomocy prawnej