Gmina Jaraczewo
Powróć do: O gminie

Dofinansowania z Unii Europejskiej

 

logo Funduszy Europejskich flaga narodowa Polski logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego logo Unii Europejskiej      
 1. Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej
 2. „Stworzenie proekologicznego placu zabaw Górze’’
 3. „Cyfrowa Gmina”
 4.  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
 5. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie (naprawa nawierzchni boiska, zagospodarowanie terenu obejmującego działki ewid. 931; 932; 935 w Jaraczewie)
 6. Zdalna szkoła +
 7. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo obejmująca przebudowę rynku oraz zieleni w ciągu między parkiem a rynkiem wraz z rewitalizacją parku, rozbudowę z przebudową i nadbudową GOK oraz budowę remizy OSP w Jaraczewie a także budowę sali sportowej w Górze
 8. Zdalna szkoła
 9. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 10. Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo.
 11. Nowe Przedszkole w Jaraczewie.
 12. Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie
 13. Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo

EU-SWW-PROW

1. Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zadanie I: Elementy małej architektury  
Zadanie II: ogrodzenie

Cel projektu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie miejsca rekreacji i kultury fizycznej

Planowane efekty:
- Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1szt.

Całkowita wartość projektu: 100 994,30 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 64 262,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 08.11.2023
Data zakończenia projektu: 15.05.2024

 


EU-SWW-PROW 

2. „Stworzenie proekologicznego placu zabaw Górze’’

Projekt sfinansowany w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. 

Zadanie: Stworzenie proekologicznego placu zabaw Górze

Cel projektu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie placu zabaw.

Planowane efekty: 
- Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (place zabaw).

Całkowita wartość projektu: 133 680,32 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 75 570,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2022 r.
Data zakończenia projektu: 31.01.2023 r.

 


 

 

 

logotypy

3. „Cyfrowa Gmina”
Projekt sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

Zadanie: Cyfryzacja Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo

Cel projektu: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Planowane efekty:
- cyfryzacja biur
- edukacja cyfrowa dla urzędników
- Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych

Całkowita wartość projektu: 240 620,00 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 240 620,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 20.04.2022 r.
Data zakończenia projektu: 19.09.2023 r.


logotypy

4. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Projekt sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

Zadanie:
Zakup komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów dla dzieci będących potomkami osób pracujących w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej

Cel projektu:
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Planowane efekty:
- Zakup 57 sztuk komputerów stacjonarnych dla uczniów będących potomkami osób pracujących w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej
- Zakup 246 sztuk laptopów dla uczniów będących potomkami osób pracujących w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej
- Zakup 20 sztuk tabletów dla uczniów będących potomkami osób pracujących w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej

Całkowita wartość projektu:
777 500,00 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich:
777 500,00 zł

Data rozpoczęcia projektu:
28.03.2022 r.
Data zakończenia projektu:
27.01.2023 r.

5. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja realizowana w ramach podziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201-2020.

Zadanie I: Naprawa nawierzchni boiska
Zadanie II: Zagospodarowanie terenu obejmującego działki ewid. 931; 932; 935 w Jaraczewie
Cel projektu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację boiska wraz z otoczeniem.
Planowane efekty:
- Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1szt.
- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej (inne niż place zabaw): 1szt.

Całkowita wartość projektu: 366 041,46 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 228  287,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 20.10.2020
Data zakończenia projektu: 31.05.2021

 

 


logotypy

6. Nazwa projektu: Zdalna szkoła +


Projekt sfinansowany w ramach Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zadanie: Zakup laptopów dla szkół i uczniów

Cel projektu: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Planowane efekty: Zakup 30 sztuk laptopów dla uczniów i nauczycieli

Całkowita wartość projektu: 75 000,00 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 75 000,00 zł

Data rozpoczęcia projektu: 20.10.2020 r.
Data zakończenia projektu: 31.05.2021 r.

 

 


logotyp

8. Nazwa projektu: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo obejmująca przebudowę rynku oraz zieleni w ciągu między parkiem a rynkiem wraz z rewitalizacją parku, rozbudowę z przebudową i nadbudową GOK oraz budowę remizy OSP w Jaraczewie a także budowę sali sportowej w Górze.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Zadanie I: Przebudowa terenu płyty rynku w Jaraczewie oraz zieleni w ciągu między parkiem a rynkiem
Zadanie II: Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 1 projektu (Rewitalizacja płyty rynku w Jaraczewie oraz zieleni w ciągu między parkiem a rynkiem)
Zadanie III: Rewitalizacja parku w Jaraczewie
Zadanie IV: Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 3 projektu (Rewitalizacja parku w Jaraczewie)
Zadanie V: Rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie
Zadanie VI: Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 5 projektu (Rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie)
Zadanie VII: Budowa sali sportowej w Górze
Zadanie VIII: Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 7 projektu (Budowa sali sportowej w Górze)
Zadanie IX: Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie
Zadanie X: Nadzór inwestorski nad zadaniem nr 9 projektu (Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie)
Zadanie XI: Promocja projektu rewitalizacji w Gminie Jaraczewo

Cel projektu: Ograniczona skala ubóstwa na obszarach rewitalizowanych.

Planowane efekty:
- Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 11,71 ha
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach: 4szt.
- Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich: 1 485,69 m²
- Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich - 100 574,50 m²
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 3 szt.

Całkowita wartość projektu: 15 354 935,05 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 9 035 581,92 zł
z budżetu państwa: 1 204 744,25 zł

Data rozpoczęcia projektu: 31.07.2020
Data zakończenia projektu: 30.09.2022

 

 


logotyp

9. Nazwa projektu: Zdalna szkoła

Projekt sfinansowany w ramach Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Zadanie: Zakup laptopów dla szkół i uczniów

Cel projektu: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Planowane efekty: Zakup 24 sztuk laptopów dla uczniów i nauczycieli

Całkowita wartość projektu: 59 990,00 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 59 990,00 zł

 


logotyp 9. Nazwa projektu: Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.2. Gospodarka odpadami, Poddziałania 4.2.1. Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących.

Zadanie I: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Zadanie II: promocja projektu
Zadanie III: edukacja ekologiczna
Zadanie IV: nadzór inwestorski

Cel projektu: Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie.

Planowane efekty:
- Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami: 1szt.
- Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 1szt.
- Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów:7 261,00 osoby

Całkowita wartość projektu: 871 236,16 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 597 823,76 zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.07.2019
Data zakończenia projektu: 31.08.2020

 


logotyp

10. Nazwa projektu: Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 9.1.2. Infrastruktura społeczna.

Zadanie I: roboty budowlane - budowa budynku żłobka
Zadanie II: nadzór inwestorski
Zadanie III: promocja projektu

Cel projektu: Poprawa dostępności infrastruktury zdrowotnej i społecznej, przede wszystkim poprzez inwestycje w modernizację obiektów ochrony zdrowia i społecznych o znaczeniu regionalnym i lokalnym oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt.

Planowane efekty:
- Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne: 1szt.
- Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia: 1szt.
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 32 osoby
- Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury społecznej: 32 osoby

Całkowita wartość projektu: 1 909 769,92 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 084 988,47 zł

Data rozpoczęcia projektu: 04.02.2019
Data zakończenia projektu: 31.12.2019

 


logotyp

11. Nazwa projektu: Nowe Przedszkole w Jaraczewie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 8: Edukacja, działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, podziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna

Zadanie I: Bieżące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego i działania edukacyjne dzieci
Zadanie II: Realizacja zajęć dodatkowych

Cel projektu: Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Planowane efekty:
- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 20 szt.
- Liczba nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego: 20 osób.
- Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc przedszkolnych dla 20 dzieci: 12 miesięcy
- Liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach dodatkowych: 40 osób
- Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych – 792 godziny
- Liczba nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego – 20 miejsc

Całkowita wartość projektu: 228 000,00zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 193 800,00zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.08.2018
Data zakończenia projektu: 31.08.2019

 


logotyp

12. Nazwa projektu: Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałania9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

Zadanie I: roboty budowlane – budowa budynku przedszkola
Zadanie II: promocja projektu

Cel projektu: Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej.

Planowane efekty:
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej: 1szt.
- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 120 osób.
- Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej:120 osób/rok

Całkowita wartość projektu: 3 556 250,37zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 969 587,71zł

Data rozpoczęcia projektu: 23.08.2017
Data zakończenia projektu: 28.08.2018

 


logotyp

13. Nazwa projektu: Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek pracy, działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, podziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Zadanie I: Bieżące funkcjonowanie oddziałów żłobkowych i działania edukacyjne dzieci
Zadanie II: Realizacja zajęć dodatkowych
Zadanie III: zakup wyposażenia

Cel projektu: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.

Planowane efekty:
- Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 64 osoby
- Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 32 sztuki.
- Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem do lat 3 (specyficzny): 24 osoby
- Liczba miesięcy bieżącego funkcjonowania nowopowstałych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 dla 32 dzieci: 12 miesięcy
- Liczba zrealizowanych godzin zajęć dodatkowych – 360 godziny
- liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach z rytmiki: 32 osoby
- liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach z gimnastyki: 32 osoby
- Liczba doposażonych sal: 2 sztuki
- liczba nowoutworzonych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3: 32 sztuki
- liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach z bajkoterapii: 32 osoby
- liczba dzieci, które wzięły udział w zajęciach artterapeutycznych – plastycznych: 32 osoby

Całkowita wartość projektu: 369 050,75 zł
w tym wkład Funduszy Europejskich: 313 693,13 zł

Data rozpoczęcia projektu: 01.03.2020
Data zakończenia projektu: 28.02.2021

„Cyfrowa Gmina”