Gmina Jaraczewo
Powróć do: O gminie

Sołectwa

Od 1990 r. organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy wiejskiej jest sołtys. Organem stanowiącym i kontrolnym jest zebranie wiejskie mieszkanców wsi, które w wyborach bezpośrednich wybiera sołtysa i Radę Sołecką- organ doradczy, wspierający sołtysa. Wszelkie regulacje dotyczące kompetencji sołtysa określa statut danego sołectwa uchwalony przez Radę Gminy.

Każde sołectwo korzysta z mienia komunalnego, przekazanego uchwałami Rady Gminy w zarząd i według własnego uznania, własnych potrzeb rozporządza dochodami z tego źródła. Poszczególne sołectwa prowadzą własna gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. Zakres działań sołectw obejmuje sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a także sprawy powierzone mu przez Radę Gminy, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jego mieszkańcom.

Gminę Jaraczewo tworzą 21 sołectwa:

Bielejewo,

Brzostów,

Cerekwica Nowa,

Cerekwica Stara,

Gola,

Góra,

Łobez,

Łobzowiec,

Łowęcice, 

Łukaszewo,

Niedźwiady,

Nosków,

Panienka,

Parzęczew,

Poręba,

Rusko,

Strzyżewko,

Suchorzewko,

Wojciechowo,

Zalesie

oraz Jaraczewo, które stanowi siedzibę władz gminnych.