Gmina Jaraczewo
Powróć do: Ziemia Jaraczewska

Zasłużeni dla Gminy

Załącznik nr 1
do Uchwały Zarządu Gminy Jaraczewo nr 129/2002
z dnia 15 maja 2002

 

REGULAMIN
w sprawie zasad nadawania odznaczen "Zasłużony dla gminy Jaraczewo", oraz medalu "Za szczególne zasługi dla gminy Jaraczewo, trybu przedstawiania wniosków, wreczania i sposobu noszenia.

 

Na podstawie § 20 Regulaminu Zarządu Gminy Jaraczewo stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Jaraczewo , zatwierdzonego Uchwałą nr XVIII/ 109/2000 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 8 czerwca 2000 r. ustala się co nastepuje:

 

§ 1 Ustala się nastepujący system wyróżnien :
1. dyplom z herbem gminy,
2. odznaka "Zasłużony dla gminy Jaraczewo"
3. medal "Za szczególne zasługi dla gminy Jaraczewo"

 

§ 2 Wyróżnienia określone w § l mogą być nadane za:
1. osiągniecia w podejmowanej z pożytkiem dla gminy działalności społecznej i publicznej,
2. szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki gminy, służby publicznej, oraz wybitną
twórczość naukową, literacką i artystyczną,
3. spełnianie czynów przekraczających zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące
korzyść gminie i jej mieszkańcom,
4. prowadzenie ofiarnej działalności publicznej lub charytatywnej
5. inną wyróżniającą się działalność uznaną przez Zarząd.

 

§ 3 Wyróżnienia nadaje się z okazji świąt państwowych, uroczystości regionalnych oraz innych przypadkach uznanych przez Zarząd Gminy.

 

§ 4 Wyróżnienia nadaje Zarząd Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1. przewodniczącego Rady Gminy,
2. partii politycznych,
3. organizacji społecznych i zawodowych.

 

§ 5 1. Wniosek o nadanie odznaki lub medalu powinien zawierać:
1) dane osobowe,
2) uzasadnienie nadania medalu lub odznaki.
2. Wzór wniosku określa załącznik do niniejszego regulaminu.

 

§ 6 Do wreczania wyróżnien upoważniony jest Wójt Gminy lub w jego zastepstwie upoważnieni członkowie Zarządu Gminy.

 

§ 7 Wyróżnienia nadane jednostkom nie bedącym osobami fizycznymi wrecza się kierownikowi jednostki lub delegowanemu przedstawicielowi.

 

§ 8 Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wreczeniem jej odznaki lub medalu , doręcza się je najbliższej rodzinie osoby zmarłej.

 

§ 9 Osoby fizyczne noszą odznakę po prawej stronie piersi.

 

§ 10 Jednostki nie bedące osobami fizycznymi mogą umieszczać odznakę na sztandarach względnie proporcach.

 

§ 11 Zmiana regulaminu wymaga zatwierdzenia Uchwalą Zarządu Gminy.

 

§ 12 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2002 roku.